494291568

КОИ СЕ 10-ТЕ НАЈПЛАТЕНИ ПРОФЕСИИ ВО МАКЕДОНИЈА?

Највисоките просечни нето-плати во Македонија се:

1. Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности – 42.461 денари.

2. Воздухопловен транспорт – 41.359 денари.

3. Телекомуникации – 41.035 денари.

4. Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати – 40.853 денари.

5. Финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови – 40.507 денари.

6. Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација – 38.964 денари.

7. Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот – 38.323 денари.

8. Складирање и помошни дејности во превозот – 37.621 денари.

9. Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето – 36.518 денари.

10. Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурување – 36.000 денари.